Doctor's Search

คณะแพทย์ของเรา

นพ.จิตติ จันท์สว่าง
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
พญ.ญาณิตา รัชนิวัต
แพทย์โสตศอนาสิก
นพ.ชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.วิรัช ลีลาอดิศร
สูตินรีแพทย์
นพ.สุชัย หยองอนุกูล
เวชศาสตร์ชะลอวัย
นพ.ณัฐดนัย ไชยสินธ์
อายุรศาสตร์ทั่วไป
นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ
นพ.ธีร์ธนิน จันทร์อารักษ์
เวชปฎิบัติทั่วไป (ฉุกเฉิน)
นพ.ธีระยุทธ ร่วมฤดีกูล
อายุรแพทย์ระบบประสาท