Doctor's Search

มอบ Oxygen Concentrator ให้กับโรงพยาบาล

สิงหาคม 24, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอขอบคุณ
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริหาร
“บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด”
มอบ Oxygen Concentrator ให้กับโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจหรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน

Posted in News & Information TH by admin