Doctor's Search

วิธีแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพและการใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี

สิงหาคม 15, 2019

วิธีแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ
ใช้วิธีขยับ-ปัด (Modified Bass Technique) ในทุกบริเวณยกเว้นฟันหน้าบนด้านเพดาน และฟันหน้าล่างด้านลิ้น วิธีขยับ-ปัดคือการเอียงแปรงสีฟันเข้าหาเหงือกประมาณ 45 องศา ปลายของขนแปรงจะแทรกเข้าไปในร่องเหงือกได้เล็กน้อย ออกแรงถูแปรงไปมาสั้นๆ 8-10 ครั้ง แล้วปัดแปรงสีฟันเข้าหาตัวฟันไปด้านปลายฟัน ทำ เช่นนี้ 5 – 6 ครั้ง ส่วนบริเวณฟันหน้าบนด้านเพดาน และฟันหน้าล่างด้านลิ้นใช้วิธีกด-ดึง-ปัด (Roll Technique) โดยเปลี่ยนให้แนวของด้ามแปรงสีฟันขนานกับแนวของซี่ฟันซี่นั้น กดปลายขนแปรงส่วนสุดท้าย ให้แนบกับบริเวณคอฟันแล้วดึงแปรงลงมา โดยให้ขนแปรงสัมผัสกับผิวฟันตลอดสำ หรับฟันบนหรือดึงขึ้นบนสำ หรับฟันส่าง
สำหรับการแปรงฟันด้านบดเคี้ยว ให้วางขนแปรงตั้งฉากกับด้านคี้ยวของฟัน แล้วออกแรงถูไปมา 4 – 5 ครั้ง แปรงให้ทั่วในส่วนที่ใช้ในการบดเคี้ยวหลังจากแปรงฟันครบทุกซี่ทุกด้านของฟันแล้ว ให้ใช้แปรงสีฟันแปรงบริเวณลิ้นด้วย เนื่องจาก
บริเวณลิ้นจะมีคราบเศษอาหารสะสมอยู่ สังเกตได้จากเมื่อลิ้นเป็นฝ้าขาว ซึ่งหากมีการหมักหมมอยู่นานๆ อาจก่อให้เกิดกลิ่นปากดังนั้นจึงควรทำความสะอาดลิ้น โดนใช้แปรงสีฟันถูเบาๆ บนด้านลิ้น

การใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธี
1.ดึงไหมขัดฟันความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วพันที่บริเวณปลายนิ้วกลางทั้ง 2 ข้าง โดยเหลือความยาวของไหมขัดฟันที่พันระหว่างนิ้วประมาณ 2-3 เซนติเมตร
2.สอดไหมขัดฟันเข้าที่ซอกฟันและเหงือก โดยใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้ในการควบคุม จากนั้นทำการขัดหรือถูในทิศทางขึ้นลง หรือโค้งเป็นรูปตัว C ควรทำด้วยความระมัดระวังเพราะอาจทำให้เลือดออกได้หากใช้ไหมขัดฟันลึกลงไปในเหงือกมาเกินไป
3.ควรใช้ไหมขัดฟันให้ครบทุกซี่ อาจเริ่มจากฟันบนซี่ในสุด โดยเรียงจากซ้ายไปขวาจนครบทุกซี่ เพื่อง่ายต่อการจดจำ จากนั้นทำต่อที่ฟันล่าง รวมถึงซอกด้านหลังของฟันซี่สุดท้าย เมื่อขัดฟันครบทุกซี่แล้วควรบ้วนปากเพื่อขจัดคราบแบคทีเรียบนผิวฟันและเศษอาหารที่ยังคงหลงเหลืออยู่

Posted in Health Knowledge TH by admin