Doctor's Search

ศูนย์กุมารเวช

การบริการของศูนย์กุมารเวช

  1. มีแพทย์กุมารตลอด
  2. บริการวัคซีน / โปรแกรมฉีดวัคซีนแบบเหมาจ่าย
  3. ตรวจสุขภาพและพัฒนาการเด็ก
  4. โรคสมองและพัฒนาการเด็ก
  5. ฝึกและแก้ไขปัญหาการพูด

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทันสมัย

  1. ห้องให้การพยาบาลแยกจากห้องฉีดวัคซีนเป็นสัดส่วน
  2. โซนเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ

โซนเด็กเล่น