Doctor's Search

เปิดจองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2


เปิดจองวัคซีนทางเลือก MODERNA รอบที่ 2
1 เข็ม (บูสเตอร์) ราคา 1,650 บาท
2 เข็ม ราคา 3,300 บาท
ราคานี้รวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว
ยกเว้นค่าแพทย์หากมีความจำเป็นต้องพบแพทย์

ลงทะเบียนและพร้อมแนบเอกสารการชำระเงินจอง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2564
👉 https://forms.gle/h9AicjS1zDED1ABv8

คาดว่าวัคซีนจะพร้อมให้บริการในช่วงเดือน มกราคม 2565 – มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2975-6700 ต่อ 1107,1110
ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
—————————————————————————————
หมายเหตุ
1. กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามที่กำหนด (มกราคม 2565 ถึง มิถุนายน 2565) ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
– ขอรับเงินมัดจำคืน ตามจำนวนที่ได้ชำระเข้ามา
– แจ้งความประสงค์รอรับวัคซีนใน lot ต่อไป
2. กรณีที่ท่านทำการจองและชำระเงินค่ามัดจำมาแล้ว แต่ท่านแจ้งยกเลิก หรือ แจ้งความประสงค์ไม่ฉีดวัคซีน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม (ที่ไม่ใช่เหตุผลตามข้อที่ 1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ทั้งนี้ท่านสามารถโอนสิทธิ์วัคซีนให้ผู้อื่นได้โดยแจ้งโรงพยาบาลให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนตามนัดหมาย โดยห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

เงื่อนไข :
1. ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ผู้ที่มีโรคประจำตัวหรือรับประทานยา และมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ หากฉีดเป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ ควรห่างจากเข็มที่ 2 ไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน
2. กรณีมีปัญหาในการสั่งจองวัคซีน และไม่สามารถฉีดวัคซีนให้ท่านได้ รพ. ยินดีคืนเงินให้เต็มจำนวน
3. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าประกัน และค่าบริการ รพ. ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น
4. ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าพบแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์ รักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
5. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น (1 เข็ม หรือ 2 เข็ม) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
6. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น