Doctor's Search

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว St. Carlos RECC

เราเชื่อว่าผู้ป่วยทุกรายมีความพิเศษและสมควรได้รับการดูแลเป็นส่วนตัว นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการดูแลรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งสะท้อนถึงความชอบ ค่านิยม เป้าหมายของผู้ป่วยและญาติ ไม่ว่าผู้ป่วยจะต้องการ การดูแลรักษาพยาบาลที่มีทักษะ การกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด หรือบริการอื่นๆ

ทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล จะร่วมมือกับผู้ป่วยและญาติเพื่อวางแผนการดูแลรักษาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล โดยใช้หลักฐานทางการแพทย์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการสื่อสารด้วยความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจ เพื่อให้การดูแลรักษาบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ด้วยวิธีการรักษาที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ป่วย จึงมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีตามหลักการแพทย์ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลระยะยาว โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

บริการของเรา

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มพักฟื้นหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีความต้องการในการฟื้นฟูร่างกาย และกายภาพบำบัด เพื่อผลในการดูแลรักษาเฉพาะผู้ป่วยหลังเข้ารับการผ่าตัด ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง ให้การดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง ด้วยความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจผู้ป่วย เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของผู้ป่วยจะได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง หรือเบาหวาน

ดูแลผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ควรได้รับการดูแลทางการแพทย์ การพยาบาล อย่างใกล้ชิด

ห้องพักผู้ป่วย

เราออกแบบห้องพัก เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ป่วย

ห้องพักเดี่ยว Suite Room

ห้องเดี่ยว VIP Room

ห้องเดี่ยว Deluxe Room

บริการในแพ็กเกจ

เฉพาะแพ็กเกจรายเดือน

ออกแบบโปรแกรมการดูแลรักษาเฉพาะบุคคล

ห้องพักสะอาด ปลอดถัย เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดทุกวัน

กายภาพบำบัดกาย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (กรณีมีความจำเป็น)

อาหารครบ 3 มื้อ ดูแลอาหารโดยนักโภชนาการ

แพทย์เยี่ยมไข้ 2 ครั้ง/สัปดาห์ กรณีรายเดือน

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายเข้าเยี่ยมชมสถานที่ได้ที่