Doctor's Search

สาระความรู้เพื่อสุขภาพ

กรกฎาคม 10, 2020

คุณคิดว่าการตรวจสุขภาพนั้นจำเป็นหรือไม่? บางคนคิดว่าการตรวจ

Posted in Health Knowledge TH by admin
มกราคม 2, 2020

อาการการตั้งครรภ์ไม่ได้มีเฉพาะแค่การคลื่นไส้อาเจียนเท่านั้น

Posted in Health Knowledge TH by admin
ธันวาคม 4, 2019

ปวดประจำเดือน ( Dysmenorrhea ) เป็นอาการปวดที่สัมพันธ์กับการ

Posted in Health Knowledge TH by admin
พฤศจิกายน 8, 2019

การดูแลสุขภาพสตรีที่ตั้งครรภ์และทารก ดูแลตั้งแต่เริ่มตั้งครร

Posted in Health Knowledge TH by admin
ตุลาคม 2, 2019

มะเร็งปากมดลูก ( Cervical Cancer) -มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งท

Posted in Health Knowledge TH by admin
กันยายน 3, 2019

การฝากครรภ์คืออะไร แพทย์จะทำการตรวจร่างกายคุณแม่ สักประวัติ

สิงหาคม 15, 2019

วิธีแปรงฟันที่มีประสิทธิภาพ ใช้วิธีขยับ-ปัด (Modified Bass T

Posted in Health Knowledge TH by admin
กรกฎาคม 5, 2019

1. เก็บยาอย่างไรให้ถูกวิธี เปิดยาใช้แล้วจะเก็บได้นานเท่าไหร่

Posted in Health Knowledge TH by admin
มิถุนายน 8, 2019

โรคลมแดด หรือ โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) เป็นโรคที่เกิดจากควา

Posted in Health Knowledge TH by admin
พฤษภาคม 2, 2019

ยามีทั้งคุณและโทษ ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ก็จะรักษาโรคได้ แต่ถ้าใ

Posted in Health Knowledge TH by admin
เมษายน 4, 2019

ไอพีดี (IPD )คืออะไร? โรค Invasive Pneumococcal Disease หรือ

Posted in Health Knowledge TH by admin
กุมภาพันธ์ 9, 2019

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นกับ

Posted in Health Knowledge TH by admin