Doctor's Search

Doctor Team

นพ.อธิคม วงศ์ศรีสันต์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ.กิติกร วิชัยเรืองธรรม
อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ.รินธิดา หาญประยงค์
อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
พญ.ญาณิตา รัชนิวัต
แพทย์โสตศอนาสิก
นพ.ชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.วิรัช ลีลาอดิศร
สูตินรีแพทย์
นพ.สุชัย หยองอนุกูล
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย
นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ