Doctor's Search

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 900 บาทวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใครบ้างควรฉีด?

การเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ อาจมีอาการรุนแรงและส่งผลต่อชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น องค์การอนามัยโลกและกรมควบคุมโรค จึงแนะนำให้ทุกคน (อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป) รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปี เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ

โดยกลุ่มที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวีดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ ประกอบด้วย

  • บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
  • หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
  • ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด เบาหวาน
  • บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  • โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่มีอาการ)
  • ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือ BMI ตั้งแต่ 35kg/m2