Doctor's Search

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม

2,490 บาท

ไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B) เป็นโรคที่มีการติดเชื้อของตับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (HBV) การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี นี้อาจนำไปสู่โรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อตับและต่อชีวิตได้ เช่น ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ โดยการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อได้ทางเลือด ทางการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ โดยสามารถป้องกันด้วยการ ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 3 เข็ม