Doctor's Search

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

3 เข็ม 2,800 บาท

โรคไวรัสตับอักเสบ บี
เป็นโรคซึ่งเกิดจาก เชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ติดต่อโดยการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อผ่านทางผิวหนังที่มีบาดแผล การใช้ของส่วนตัวที่ปนเปื้อนเลือด หรือสารคัดหลั่งร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ เช่น ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน เข็มฉีดยา และที่สำคัญจากมารดาสู่ทารก ซึ่งหากร่างกายไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้ จะกลายเป็นพาหะของโรค และเพิ่มโอกาสเกิดภาวะตับแข็ง และมะเร็งตับได้อีกด้วย

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรือรั้ง ทำให้เจ็บป่วยระยะยาวซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่อยู่ในร่างกายของคนเรา ผู้ที่ได้รับเชื้อและเข้าสู่ภาวะของโรคไวรัสตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง จะไม่แสดง
อาการแต่ยังคงเป็นอันตรายอยู่มากและอาจนำไปสูอาการต่าง ๆ ดังนี้
• ทำให้ตับได้รับความเสยหาย (ตับแข็ง)
• มะเร็งตับ
• เสยชีวิต

ใครควรได้รับการฉีด วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ได้แก่
• ผู้ที่มีคนในครอบครัวเป็นไวรัสตับอักเสบบี
• ทารกที่เกิดจากมารดาที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี
• บุคลากรทางการแพทย์
• สามีหรือภรรยาของผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี
• ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไต
• ผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น
• ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยากดภูมิต้านทาน

วิธีป้องกัน “โรคไวรัสตับอักเสบบี”
• ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ แต่ถ้าหากไม่ทราบว่ามีภูมิคุ้มกัน หรือไม่ สามารถตรวจได้โดยการตรวจเลือด
• ในเด็กทารกแรกเกิด การได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีตั้งแต่แรกคลอด หลังฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มแล้วเกือบทั้งหมดจะมีภูมิคุ้มกัน
• ตรวจสุขภาพประจำทุกปี และควรตรวจเช็คตับให้ได้ปีละครั้ง
• เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ
• ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค