Doctor's Search

นพ.นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต

นพ.นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต

ตารางเวรออกตรวจ
แผนกผู้ป่วยนอก OPD
วันจันทร์/พุธ/ศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00น.

แผนกผู้ป่วยใน IPD
วันพุธ/เสาร์ เวลา 17.00 – 08.00 น.

departments: เวชปฎิบัติทั่วไป, เวชปฎิบัติทั่วไป (ฉุกเฉิน)
positions: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป