Doctor's Search

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา รวมถึงการตรวจ เพื่อการป้องกันแก่ผู้ป่วยทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรแพทย์ระบบประสาท รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งมากด้วย ประสบการณ์ พร้อมเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย ให้การบริการอย่างเป็นกันเองกับผู้ป่วยทุกรายที่เข้ามารักษา ด้วยสถานที่ที่พร้อมบริการอย่างเป็นสัดส่วน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน บุคลากรของศูนย์สมองและระบบประสาททุกคน ร่วมกันใส่ใจในทุกขั้นตอนของการรักษาเพื่อดูแลทั้งร่างกายและจิตใจผู้ป่วย ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

การบริการของศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

ตรวจรักษาโรคในระบบประสาทและสมอง
ตรวจ CT Scan เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ปวดศีรษะและเวียนศีรษะ / ปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ
ตรวจรักษาโรคปวดศรีษะเรื้อรัง ไมเกรน
ชา, อ่อนแรงของกล้ามเนื้อ, ตะคริว

 

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

แพทย์ประจำศูนย์โรคสมองและระบบประสาท