Doctor's Search

งานทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าม้า ประจำปี 2562

พฤศจิกายน 15, 2019

งานทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าม้า ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าปริวาสกรรมหนองโรง (ป่าไผ่) จ.กาญจนบุรี

katin2562

Posted in News & Information TH by admin