Doctor's Search

คณะแพทย์ของเรา

นพ.อธิคม วงศ์ศรีสันต์
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ.กิติกร วิชัยเรืองธรรม
อายุรกรรมโรคหัวใจ
พญ.รินธิดา หาญประยงค์
อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สุรัตน์ สุขประเสริฐ
ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
นพ.ชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.วิรัช ลีลาอดิศร
สูตินรีแพทย์
นพ.สุชัย หยองอนุกูล
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย
นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ