Doctor's Search

แจ้งปิดให้บริการศูนย์/แผนกต่างๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

ธันวาคม 23, 2023


แจ้งปิดให้บริการช่วงเทศกาลปีใหม่
.
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ปิดให้บริการ
วันที่ 30 ธ.ค. 66 ถึง 2 ม.ค. 67
และเปิดให้บริการในวันที่ 3 ม.ค. 67
.
.
ศูนย์ทันตกรรม
ปิดให้บริการ
วันที่ 30 ธ.ค. 66 ถึง 3 ม.ค. 67
และเปิดให้บริการในวันที่ 4 ม.ค. 67
.
.
แผนกกายภาพบำบัด
ปิดให้บริการ
วันที่ 30 ธ.ค. 66 ถึง 2 ม.ค. 67
และเปิดให้บริการในวันที่ 3 ม.ค. 67

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Posted in News & Information TH by admin